THE IMPORTANCE OF NON-WOOD FOREST PRODUCTS FOR THE NATIONAL ECONOMY

Anna Ankudo-Jankowska, Jakub Glura

Abstract


The aim of this study was to analyze the market in fruit and edible wild mushrooms in Poland in the context of its importance to the national economy. Data from the CSO on the purchase, import and export of undergrowth crops covered the period 2005-2010. Using the lower layers of forest resources significantly increases public income and also generates profits for businesses involved in marketing these products.

Keywords


economics of forestry, forest fruits, wild mushrooms, non-wood forest products

Full Text:

PDF

References


Boxall P. C., Murray G., Unterschultz J. R. (2003): Non-timber forest products from the Canadian boreal forest: an exploration of aboriginal opportunities. J. For. Econ. (9)2:75-96.

Broda J. (2000): Historia leśnictwa w Polsce. Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań.

Głowacki S. (2006): Znaczenie gospodarcze i rekreacyjne dolnych warstw lasu. Leśne Prace Badawcze 3:99114.

Grochowski W. (1990): Uboczna produkcja leśna. PWN, Warszawa.

Kapuściński R. (2007): Wybrane problemy użytkowania zasobów leśnych i surowców niedrzewnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Postępy Techniki w Leśnictwie 99.

Krajski W. (1965): Zagospodarowanie i użytkowanie lasu. [w:] Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce. PWRiL, Warszawa.

Leśnictwo (2006-2011): Informacje i opracowania statystyczne. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Ostalski R. (1991): Zasady zagospodarowania i użytkowania leśnych baz surowcowych. Poradnik Leśniczego. Wydawnictwo Świat, Warszawa.

Paschalis P. (1997): Założenia do zasad użytkowania lasu w koncepcji trwałego i zrównoważonego gospodarowania lasami. Sylwan (141)1:49-56.

Parlane S., Summers R. W., Cowie N. R., van Gardingen P. R. (2006): Management proposals for bilberry in Scots pine woodland. For. Ecol. a. Manage. (222) 1/3:272-278.

Rozporządzenie Ministra OŚ ZN i L z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych (Dz.U. 1999, nr 6,poz. 42).

Skiba J. (2011): Prawne i ekonomiczne aspekty pozyskania surowców ekologicznych ze stanu naturalnego na Lubelszczyźnie. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 56(4):99-101.

Staniszewski P., Janeczko E. (2012): Problemy udostępniania lasów w kontekście użytkowania zasobów runa. Studia i Materiały CEPL, Rogów, 14.3(32):161-170.

Staniszewski P. (2011a): Analiza możliwości implementacji certyfikacji w systemie użytkowania leśnych surowców i produktów niedrzewnych. I. Założenia metodyczne i przegląd literatury. Sylwan 155(4): 253-260.

Staniszewski P. (2011b): Analiza możliwości implementacji certyfikacji w systemie użytkowania leśnych surowców i produktów niedrzewnych. II. Wyniki badań. Sylwan 155(5):313-321.

Ustawa o lasach z dnia z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. z 2011 r. nr 12 poz. 59 z późn. zm.).
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here