THE EFFECT OF PRECIPITATION ON THE HEIGHT INCREMENTS OF EIGHT AGE CLASSES OF SCOTS PI NE (Pinus sylvestris L.)

Bogna Zawieja, Katarzyna Kaźmierczak

Abstract


Annual increments of the height of Scots pine are the main dendrometric characteristic because the annual radial increments can be clearly determined in this way.
The meteorological conditions occurring at the time of budding, as well as the growth of trees, are important to the size of the increments. In this study, the dependence of annual increments on precipitation were examined. In order to determine this dependence, correlation coefficients were designated, in addition a forward stepwise regression analysis was used. On the basis of the conducted analysis it can be concluded that the Scots pine has greater increments when precipitation is more abundant in the July of the year preceding the vegetation season. Moreover, the Scots pine has longer increments when the vegetation season is drier.

Keywords


correlation, regression, tree increments, meteorological conditions, Pinus sylvestris

Full Text:

PDF

References


Assmann E. (1968): Nauka o produkcyjności lasu [Science on forest productivity]. PWRiL, Warszawa. Białobok S., Boratyński A. And Bugała W. (1993): Biologia sosny zwyczajnej [Biology of Pinus sylvestris]. Sorus, Poznań-Kórnik.

Beker C. (1997): Dendrometryczna charakterystyka wybranych drzewostanów sosnowych znajdujących się pod wpływem imisji przemysłowych [Dendrometric characteristic of chosen pine stands under influence of industry imision]. Wyd. SGGW, Warszawa.

Bruchwald A. (1999): Dendrometria. [Forest mensuration]. Wyd. SGGW - AR, Warszawa.

Cedro A. (2001): Dependence of radial growth of Pinus Sylvestris L. from western pomerania on the Rainfall and temperature conditions. Geochronometria 20:69-74.

Ermich K. (1953): Wpływ czynników klimatycznych na przyrost dębu szypułkowego i sosny zwyczajnej. Próba analizy zagadnienia [The influence of climatic conditions on Quercus robur and Pinus sylvestris growth]. Prace Rolniczo-Leśne PAU 68:1-61.

Feliksik E. (1988): Badania wpływu klimatu na szerokość przyrostów rocznych drewna sosny pospolitej. [Investigation of the effect of climate on the width of annual rings of Scots pine wood]. ZN ATR im. Śniadeckich w Bydgoszczy nr 158, Rolnictwo, 27:11-17.

Jasnowska J. (1977): Czynniki wpływające na rozmiary słojów rocznych drewna sosny na torfowisku wysokim w zespole Vaccinio uliginosi-pinetum [Influence of some factors on width of annual rings of pinus growing on the peat bog in Vaccino uliginosi-pinetum plants]. Rocznik Dendrologiczny XXX:5-33.

Kazmierczak K. (2005): Przyrost wysokości i dokładność różnych sposobów jego określania na przykładzie wybranych drzewostanów sosnowych [The height increment and accuracy of different methods of its calculating in selected Scots pine stands]. Rocz. AR Poznań, Rozprawy Naukowe 362.

Kazmierczak K., Zawieja B. (2008): An attempt to assess the dependence of 5-year increment in height in 24-year old pines on selected traits. XVIII Summer School of Biometrics, Biometrical Methods and Models in Agricultural Science, Research and Education: 183-190.

Kaźmierczak K., Zawieja B. (2011): Dependence of height increment on the precipitations and temperature conditions in a 24-year pine stand. Colloquium Biometricum 41:229-240.

Lemke J. (1971): Przydatność niektórych cech dendrometrycznych do wyboru przyrostowych drzew próbnych w drzewostanach sosnowych [Suitability of certain dendrometric traits in the selection of increment mean sample trees in pine stans]. Pr. Kom. Nauk Roln. Nauk Leśn. PTPN 32:57-72.

Najgrakowski T. (1998): Dendrometryczna charakterystyka wybranych drzewostanów sosnowych na terenach objętych w latach 1978-1983 gradacją brudnicy mniszki [Dendrometric characteristic of chosen pine stands under influence of Lymantria monacha gradations]. Maszynopis. Katedra Dendrometrii AR w Poznaniu.

Wilczyński S. (1999): Dendroklimatologia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z wybranych stanowisk w Polsce. Rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Klimatologii Leśnej AR w Krakowie [Dendroclimatology of Pinus silvestris L. from some sites in Poland. PhD Thesis].

Wilczyński S. (2004): Lata „wskaźnikowe" i „wyjątkowe" w ocenie związków „przyrost radialny-klimat". [The pointer and exceptional years in assessment of relationhips „radial growth-climate"]. Sylwan 5:30-40.

Zielski A. (1996): Wpływ temperatury i opadów na szerokość słojów rocznych drewna u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w rejonie Torunia [The influence of temperature and precipitation on width of annual rings of pine (Pinus sylvestris L.)]. Sylwan 2:71-79.

Zielski A. (1997): Uwarunkowania środowiskowe przyrostów radialnych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Polsce Północnej na podstawie wielowiekowej chronologii [Environmental conditions of radial growth of Pinus sylvestris from North Poland on the basis of long time chronology]. Wydawnictwa UMK,

Toruń.

Zienkiewicz W. (1946): Badania nad wartością rocznego przyrostu drzew dla studiów wahań klimatycznych

[Investigations on annual growth of trees for studies of climatic changes]. Annales UMS 1:177-234.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here