THE METHODOLOGICAL BASIS FOR ADJUSTMENT OF SUPPLEMENTARY WORKTIME IN LOGGING AND TIMBER SKIDDING

Grzegorz Szewczyk, Janusz Sowa, Dariusz Kulak, Arkadiusz Stańczykiewicz

Abstract


Standardising the time necessary to complete specific tasks is among the key parameters of the technical and technological streamlining of work areas. While the basic goal of standardisation is the identification of work time consumption realistic in specific conditions, the results of such research can also be used in analyses of threats posed by work areas. Worktime standardisation is based on measuring effective and auxiliary times. Auxiliary time is spent in relation with activities leading to completion of the major task. Supplementary times are estimated based on the measured time categories including the time of job service as well as the time for preparation and completion. The goal of this article is to develop a system of adjusting the supplementary time category as observed in work areas related to logging and timber skidding based on the Supplementary Times Standards (STS). The ratio will be calculated as the sum of partial coefficients; their significance will be reflected in attributed and proportionate weighting. The reference level together with a model share of supplementary times will be determined for areas with optimum (favourable) conditions of logging and timber skidding. Forest divisions will be the smallest administrative units for which the STS ratios will be calculated. As a result of grouping forest divisions sharing similar ratio values, we plan to identify regions of similar logging and timber skidding conditions.

Keywords


logging, worktime, standardising

Full Text:

PDF

References


Katalog norm czasu na jednostkę wyrobu oraz norm wyrobu w akordowych działach pracy. Naczelny Zarząd Lasów Państwowych, Warszawa 1974.

Katalog norm wzorcowych dla robót wykonywanych w zagospodarowaniu lasu. Naczelny Zarząd Lasów Państwowych, Warszawa, 1991.

Katalog normatywów czasów uzupełniających dla prac wykonywanych w lasach państwowych. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Warszawa 1977, 112/LP.

Katalog stawek akordowych dla prac przy pozyskaniu drewna w nadleśnictwach podgórskich i górskich. Lasy Państwowe. Naczelny Zarząd Lasów Państwowych, Warszawa 1985.

Kocel J. (2013): Stan aktualny i przyszłość sektora usług leśnych. Sektor usług leśnych - dzisiaj i jutro. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.

Kowal E. (2002): Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa -Poznań.

Kulak D., Sowa J., Stańczykiewicz A., Szewczyk G. (2012): Damages to the surface layer of soil during timber harvesting using the equipment aggregated with farm tractors. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 11(2)2012:15-25.

Kusiak W., Zajda D. (2005): Emisja tlenku węgla i węglowodorów przez pilarki spalinowe. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXVIII, Technologia drewna 40:301-310.

Kwiecień R., Kocel J. (2006): Metoda określania stopnia trudności gospodarowania nadleśnictw. Leśne Prace Badawcze (2):51-71.

Leszczyński K. (2011): Ocena wybranych aspektów technologii pozyskiwania drewna. Metodologia badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 360:1-108.

Monkielewicz L., Czereyski K. (1971): Analiza metod ustalania technicznych norm pracy przy pozyskaniu i transporcie drewna. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa 390:1-77.

Radzimiński S. (1963): Zależność rozmiaru szkód w odnowieniach podokapowych od sposobu ścinki i zrywki oraz rozmieszczenia drzew i podrostu. Katedra Użytkowania lasu. Zakład Transportu Leśnego. SGGW Warszawa: 1-60.

Różański H., Jabłoński K. (2001): Zagrożenia operatorów emisją gazów z dwusuwowych silników pilarek spalinowych. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej 1:20-23.

Sowa J.M. (2009): Współczesne pożytki z lasu. Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych. Monografia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: 129-152.

Sowa J.M. (2013): Rozwój przedsiębiorczości leśnej warunkiem unowocześnienia gospodarki leśnej w Polsce. Sektor usług leśnych - dzisiaj i jutro. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa.

Sowa J.M., Kulak D. (1999): Analiza wydatku energetycznego pilarza przy wykonywaniu czynności obrób-czych związanych ze ścinką i wyróbką drzew. [w:] Tendencje i problemy mechanizacji prac leśnych w warunkach leśnictwa wielofunkcyjnego. Akademia Rolnicza w Poznaniu: 165-172.

Sowa J.M., Leszczyński K. (2004): Factors influencing variability of the admissible time of exposure to vibrations of chain saws. [w:] Forest engineering: new techniques, technologies and the environment: 219,1-9. Lwów.

Sowa J.M., Leszczyński K., Szewczyk G. (2006): Human energy expenditure in late thinning performed in mountain spruce stands. Acta Scientiarium Polonorum. Silvarum Colendarum Lignaria. 59(1):73-80.

Stanisz A. (2007a): Statystyki podstawowe. Statsoft Kraków.

Stanisz A. (2007b): Modele linowe i nieliniowe. Statsoft Kraków.

Stanisz A. (2007c): Analizy wielowymiarowe. Statsoft Kraków.

Stańczykiewicz A., Sowa J.M., Szewczyk G. (2011): Uszkodzenia drzew i odnowienia w wyniku ręczno-ma-szynowego pozyskania drewna z wykorzystaniem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi. Syl-wan 155(2):129-137.

Szewczyk G. (2011a): Czasochłonność zrywki drewna wyciagarkami zagregowanymi z pilarkami spalinowymi w drzewostanach trzebieżowych. Sylwan 155(6):401-412.

Szewczyk G. (2011b): Variability of the harvester operation time in thinning and windblow areas. Technology and ergonomics in the service of modern forestry. Monography. Publishing House of the University of Agriculture in Krakow.

Ustawa Prawo zamówień publicznych. Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759.

Vusic D., Zeljko Z., Papa I., Lepoglavec K., Pandur Z. (2011): Optimization of teamwork in tree-length harvesting. Monography: Technology and ergonomics in the service of modern forestry. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. 159-168.

Więsik J. (2000): Efekty prywatyzacji wykonawstwa prac leśnych w Polsce. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej 8:18-27.

Wojtkowiak R., Różański H., Gornowicz R. (1994): Ocena skuteczności tłumienia hałasu pilarek spalinowych

przez ochronniki słuchu. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej

:11-12.

Wołk R., Strzelecki J.S. (1993): Badanie metod i normowanie pracy. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej,

Warszawa.

Zarządzenie nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu dla prac leśnych. DGLP Warszawa.

Zasady stosowania systemu akordu umownego w zagospodarowaniu lasu. Zarządzenie nr 44 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 11 września 1972 r. Znak: E-2/0210/55/72.

Zećić Z., Marenće J. 2005. Mathematical models for optimization of group work in harvesting operation. Croatian Journal of Forest Engineering 26(1):29-37.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here