Selection of time study methods for forest operations

Grzegorz Szewczyk, Janusz Sowa, Krzysztof Kamiński, Dariusz Kulak, Arkadiusz Stańczykiewicz

Abstract


Standardisation of worktime is an essential element used in modern forest management. First attempts of standardisation were developed for the industry. The solutions used in the earliest research have been constantly modified for several decades, in order to adjust them as much as possible to the diversified nature of forest works. The earliest time studies were conducted with the use of manual chronometers. As the techniques and technologies of forest works grew more advanced, the measurement means and accuracy standards hitherto applied appeared insufficient. Introducing video methods into analyses of work processes and application of computer-aided techniques in data processing resulted in a significant decrease in labour intensity of measurements and improved their accuracy. The standard to be achieved in the future is to complement the analyses in question with data generated by the computer operating systems, installed on multi-operational forest machines to control the wood processing.

This is an Open Access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.


Keywords


work research, time consumption, time study, timber harvesting, timber skidding

Full Text:

PDF

References


Błasiak M. (2000). Rejestrator jako narzędzie prowadzenia przychodu i rozchodu drewna oraz szacunków brakarskich. (Digital recorder as a tool employed for registering incoming and outcoming timber, and the pre-harvest timber evaluation). 134-146.

Poradnik użytkowania lasu. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat“, Warszawa.

Dvořák J., Bystrický R., Hošková P., Hrib M., Jarkovská M., Kováč J., Krilek J., Natov P., Natovová L. (2011). The use of harvester technology in production forests. Folia Forestalia Bohemica. Kostelec nad Černými lesy. 156 p.

Dvořák J., Walczyk J., Natov P., Hoškovă P. (2015). Struktura czasu pracy harwesterów podczas pozyskania przygodnego. (Structure of the operating time of the harvesters during casual logging). Sylwan, 159,4, 300-306.

Eliasson L., Hofsten H., Johanesson T., Spinelli R., Thierfelder T. (2015). Effects of sieve size on chipper productivity, fuel consumption and chip size distribution for open drum chippers. Croatian Journal of Forest Engineering, 1, 11-18.

Gil W. (2007). Badania porównawcze ciągników rolniczych jako środków zrywkowych w wybranych zakładach usług leśnych. (Comparative studies on farm tractors as skidding means in selected forest service companies). Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, Zeszyt 316.

IUFRO (1995). Forest work study nomenclature. Test edition valid 1990-2000. Department of Operation Efficiency, Swedish University of Agriculture Science. Garpenberg. 1-16.

Jourgholami M., Majnounian B., Zargham N. (2013). Performance, capability and costs of motor-manual tree felling in Hyrcanian hardwood forest. Croatian Journal of Forest Engineering, 34(2), 283-293.

Kanawaty G. (1992). Introduction to work study. International Labour Office. Genewa.

Kangas J., Kangas A., Leskinen P., Pykäläinen J. (2002). MCDM methods in strategic planning of forestry on state-owned lands in Finland: applications and experiences. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, 10(5), 257-271.

Kazalski L. 1964. Techniczne normowanie pracy. (Technical standardisation of work). 9, 60-85. Wydawnictwo Naukowo- Techniczne Warszawa.

Laitila J., Väätäinen K. (2012). Truck transportation and chipping productivity of whole trees and delimbed energy wood in Finland. Croatian Journal of Forest Engineering, 33 (2), 199-210.

Mederski P.S. , Karaszewski Z., Rosińska M., Bembenek M. (2016). Dynamika zmian liczby harwesterów w Polsce oraz czynniki determinujące ich występowanie. (Dynamics of harvester fleet change in Poland and factors determining machine occurrence). Sylwan, 160(10), 795−804.

Miyata E. S., Steinhilb H. M., Winsauer S. A. (1981). Using work sampling to analyze logging operations. North Central Forest Experiment Station, Forest Service – U.S. Department of Agriculture. 1-9.

Monkielewicz, Czereyski (1971). Analiza metod ustalania technicznych norm pracy przy pozyskaniu i transporcie drewna. (Analysis of methods of establishing technical standards of worktime at timber harvesting and transporting). 2-4.

Mussong M. (1990). Verwendung mobiler Personal- Computer für forstliche Arbeitszeitstudien. Forsttechnische Informationsblatt des Forschungsbereiches Landschaft, Jg. 42(2), 3-6.

Nurminen T, Korpunen H, Uusitalo J. (2006). Time consumption analysis of the mechanized cut-to-length harvesting system. Silva Fennica, 2, 335–363.

Nuutinen Y. (2013). Possibilities to use automatic and manual timing in time studies on harvester operations. Finnish Society of Forest Science. ISBN 978-951-651-401-0.

Ovaskainen H., Uusitalo J., Väätäinen K. (2004). Characteristics and significance of a harvester operator’s working technique in thinnings. International Journal of Forest Engineering, 2, 67–77.

Palmroth L. (2011). Performance monitoring and operator assistance systems in mobile machines. Tampere University of Technology. 115 p.

Pilarek Z. (1996). Analiza czasów czynności przy zrywce konnej i ciągnikowej. (Worktime analysis of skidding operations performed with the use of a horse and a farm tractor). Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej, 8, 20-21.

Porter B. (1992). Pracochłonność ścinki i okrzesywania drzew w rębnym drzewostanie sosnowym. (Labour intensity of felling and delimbing of trees in a mature pine stand). Sylwan, 4, 57-61.

Purfürst F.T., Erler J. (2011). The human influence on productivity in harvester operations. International Journal of Forest Engineering, 2, 15–22.

Rypulak K. (1980). Normowanie czasu i badanie metod pracy. (Standardising of worktime and analysing of Sajkiewicz A. (1981). Ekonomika pracy. (Labour economics). Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Samset I. 1990: Some observations on time and performance studies in forestry. Meddeleser fra Norsk Institut for Skogforskning, 43, (5): 1-80.

Skoupý A. (2011). Sophisticated model for naturefriendly timber haulage evaluation. Technology and ergonomics in the service of modern forestry. Monograph. Publishing House of the University of Agriculture in Krakow. ISBN 978-83-60633-51-9. 241-251

Sowa J.M., Szewczyk G. 2013. Time consumption of skidding in mature stands performed by winches powered by farm tractor. Croatian Journal of Forest Engineering 34, 2, 255-265.

Sowa J.M., Szewczyk G., Stańczykiewicz A., Grzebieniowski W. (2009). Pracochłonność pozyskiwania drewna w drzewostanach ze śniegołomami. (Labour consumption during timber harvesting in snowbreak stands). Leśne Prace Badawcze, Vol. 70, 4, 429-434.

Stampfer K., Lexer M.J. (2001). Multicriteria evaluation of thinning operations on steep terrain. (In:) New trends in wood harvesting with cable systems for sustainable forest management in the mountains. Ossiach, Austria, 18-24 June, 1-9.

Strzelecki T. (1983). Podstawy organizacji i normowania pracy. (The principles of work organisation and standardisation). Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.

Suchomel J., Slančik M., Fógel S. (2006). Návrh systému pre modernizáciu vedenia lhe, evidenciu zásob a operativne riadenie odvozu a odbytu surového dreva. (In:) Perspektivy vývoja t’ažbovo-dopravného procesu a využitia biomasy v lesnom hospodárstve. Technicka Univerzita vo Zvolene, Lesnicka Fakulta: 219-225.

Szewczyk G. (2009). Możliwości wykorzystania wskaźników intensywności trzebieży w kategoryzacji warunków pracy dla wybranych technologii pozyskiwania drewna na ręczno-maszynowym poziomie zmechanizowania. (Possibility of employing intensity indicators of thinning treatments in standardisation of work conditions for selected motor-manual technologies of timber harvesting). Acta Agraria et Silvestria, Series

Silvestris, Vol. XLVII, 27-45.

Szewczyk G. (2011). Czasochłonność zrywki drewna wyciągarkami zagregowanymi z pilarkami spalinowymi w drzewostanach trzebieżowych. (Time consumption of skidding operations using winches aggregated with chainsaws in thinned stands). Sylwan, 6, 401–412.

Szewczyk G. (2014a). Model strukturalny dynamiki zmienności pracy na wybranych stanowiskach roboczych w pozyskiwaniu i zrywce drewna. (Structural model of dynamics of work variability at selected worksites at timber harvesting and skidding). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Szewczyk G. (2014b). Obserwacje migawkowe w pomiarach pracy przy pozyskiwaniu i zrywce drewna. (Snapshot observations in worktime measurement at timber harvesting and skidding). Sylwan 158, 11, 803- 810.

Szewczyk G., Kulak D. (2013). Kosztochłonność pozyskania drewna harwesterem w drzewostanach przebudowywanych z zastosowaniem cięć częściowych. (Cost intensity of timber harvesting with a harvester operating in stands rebuilt under the shelterwood cutting system). Sylwan, 157, 4, 243-252.

Szewczyk G., Sowa J.M. (2011). Analiza szeregów czasowych jako narzędzie badania struktury czasu pracy operatorów maszyn leśnych. Monografia: Współczesne i przyszłe wyzwania ergonomii. (An analysis of worktime series as a tool employed in studies on the structure of worktime of forest machines' operators. Monograph: Challenges in ergonomics at present and in the future). Oficyna Wydawnicza PW – Warszawa, 384-397. ISBN 978-83-930983-1-6.

Szewczyk G., Sowa J.M., Grzebieniowski W., Kormanek M., Kulak D., Stańczykiewicz A. (2014). Sequencing of harvester work during standard cuttings and in areas with windbreaks. Silva Fennica. Vol. 48 No. 4 article id 1159. http://dx.doi.org/10.14214/sf.1159.

Szewczyk G., Sowa J.M., Jamrozik M. (2015). Czasy uzupełniające i przygotowawczo-zakończeniowe w technologiach pozyskania i zrywki na ręcznomaszynowym poziomie techniki (Complementary and preparatory worktimes in motor-manual technologies of timber harvesting and skidding). (In:) Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych. Badania naukowe i dydaktyka. Zakopane 16-18.09.2015 r. UR w Krakowie.

Vusić D., Željko Z., Papa I., Lepoglavec K., Pandur Z. (2011). Optimization of teamwork in tree-length harvesting. Monograph: Technology and ergonomics in the service of modern forestry. ISBN 978-83-60633-51-9. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. 159-168.

Wołk R., Strzelecki T.J. (1993). Badanie metod i normowanie pracy. (Studies on methods and standardisation of work). Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.

Wołk. R. (1960). Techniczne normowanie czasów obróbki. Cz. 1. (Technical standardisation of worktime at timber processing. Part 1.). Państwowe Wydawnictwo Techniczne. Warszawa.

Yoshida M., Sakai H. 2015. Winch harvesting on flat and steep terrain areas and improvement of its methodology. Croatian Journal of Forest Engineering, 1, 55-61.

Zarządzenie nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu dla prac leśnych. (The Decree of the Director General of the State Forests no. 99 dated November 21, 2003, on the implementation of work time directories for forest works). DGLP Warszawa.

Zečić Ž., Marenče J. (2005). Mathematical models for optimization of group work in harvesting operation. Croatian Journal of Forest Engineering, 26, 1, 29-37.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here